Evening Story : “தப்லீக் ஜமாஅத்தைப் பற்றி சிறந்த இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் வழங்கியிருக்கும் தீர்ப்புக்கள்..!!

· · 663 Views

 

 

 

(ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺟﻼﺀ ﻋﻦ ﺿﻼﻟﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ( ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺣﺒﺎﺏ 

1: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻴﻦ ﺭﺣﻤﻪ ﷲ :

ﺟﻤﺎﻋﺔ _ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺃﺷﻌﺮﻳﺔ ﻣﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ، ﺟـﺸﺘﻴﺔ ، ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﻳﺔ ، ﻗﺎﺩﺭﻳﺔ
ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﻳﺔ ، ﺻﻮﻓﻴﺔ !
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ٧٠

1: அஷ் ஷைக் ஸஃத் அல் ஹுஸைன் ரஹிமஹுல்லாஹ் கூறுகிறார்கள் :

“தப்லீக் ஜமாஅத் அகீதா எனும் அடிப்படைக் கொள்கையில் அஷ்அரிய்யா, மற்றும் மாதுரீதிய்யாவை சார்ந்ததாகும். அத்தோடு (தரீக்காவாதிகளின் பிரிவுகளான) ஜிஷ்திய்யா, நக்ஷபந்திய்யா, காதிரிய்யா, ஸஹ்ரூர்திய்யா, சூபிய்யா போன்றவற்றையும் சார்ந்தாகும் (பல பிரிவுகளின் கலவை)”
( ஹகீகதுத் தஃவா : 70)

 

 
2: ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :

” ﺧﻼﺻﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ :
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺻﻮﻓﻴﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ “
ﺍﻟﻬﺪﻯ ﻭﺍﻟﻨﻮﺭ ٧١٥

 

 

2 : இமாம் அல் அல்பானீ ரஹிமஹுல்லாஹ் கூறுகிறார்கள் :

“தப்லீக் ஜமாஅத்தினர் என்போர் தற்கால சூபித்துவ வாதிகள்.”
( அல் ஹுதா வன் நூர் : 715)

 

 
3: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼّﻣﺔ ﺣﻤﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﻳﺠﺮﻱ :

” ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﺒﺪﻉ ﻭﻫﻮ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻳﻤﺪﺣﻬﻢ ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﻠﺤﻖ
ﺑﻬﻢ “

ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ٢٣٠

3: அல்லாமா ஹமூத் அத் துவைஜிரீ ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் :

 

 

“யார் ஒருவர், தப்லீக் ஜமாஅத்தினர், பித்அத் எனும் மார்க்கத்தில் இல்லாதவற்றை நடைமுறைப்படுத்தும் கூட்டம் என்று தெரிந்திருந்தும் அவர்களைப் புகழ்வாரோ அவர் அவர்களைச் சார்ந்தவராவார்”
( அல் கௌலுல் முபீத் : 213 )

 

 

 

4: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤّﺎﺩ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﷲ :

” ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻷﻫﻞ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ
ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ “

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ٧٦٣/ ٢
4: அஷ் ஷைக் ஹம்மாத் அல் அன்ஸாரி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் :

“யாரெல்லாம் அஹ்லுஸ் ஸுன்னா எனும் நேர்வழியில் செல்லும் கூட்டத்திற்கு மாற்றமான சிந்தனையில் இருக்கின்றனரோ அவர்கள் அந்த அஹ்லுஸ் ஸுன்னாவைச் சேர்ந்தவர்கள் அல்லர், சகோதரத்துவ இயக்கமும், தப்லீக் ஜமாஅத்தும் அஹ்லுஸ் ஸுன்னாவில் உள்ளவர்கள் அல்லர்”
( அல் மஜ்மூஉ : 2/763)

 

 

 
5: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ  :

”  ﺟﻤﺎﻋﺔ _ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻼﻝ
ﻭﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ “

ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ٢٦٧/ ١

5: அஷ் ஷைக் முஹம்மத் இப்னு இப்ராஹீம் ஆலுஷ் ஷைக் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் :

“தப்லீக் ஜமாஅத், வழிகேடு, பித்அத் எனும் மார்க்கத்தில் இல்லாதவற்றை நடைமுறைப் படுத்துதல், மற்றும் இணை வைப்பு, கப்ருகளை வணங்குதல் என்பனவற்றின் பால் அழைப்பு விடுத்தல் போன்ற அபத்தங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு ஜமாஅத்”
( அல் பதாவா : 1/267 )

 

 

 
6: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻘﺒﻞ ﺍﻟﻮﺍﺩﻋﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :

” ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﺘﻘﺪﻩ ﺃﻥ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻣﺒﺘﺪﻋﺔ، ﻭﺃﻥ # ﺟﻤﺎﻋﺔ _ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﺒﺘﺪﻋﺔ “

ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ٣٢٨

6: அல்லாமா முக்பில் அல் வாதிஈ ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் :

“நாம் உறுதி கொள்ளும் விடயம் யாதெனில்; நச்சயமாக இக்வானுல் முஸ்லிமீன்களும் தப்லீக் ஜமாஅத்தினரும் மார்க்கத்தில் இல்லாதவற்றை செய்யும் பித்அத் வாதிகளாவர்.”
( இஜாபதுஸ் ஸாஇல் : 328 )

 

 

 

 

7: ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﻦ ﺑﺎﺯ ﺭﺣﻤﻪ ﷲ :

” ﺇﻥ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻫﻢ
ﺑﺼﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ! “

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺯ ٣٣١/ ٨

7: இமாம் இப்னு பாஸ் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் :

“தப்லீக் ஜமாஅத்தினருக்கு அகீதா எனும் அடிப்படைக் கொள்கை விவகாரங்களில் போதிய தெளிவு இல்லை.”
(மஜ்மூஉ பதாவாஷ் ஷைக் இப்னு பாஸ் : 8/331)

 

 

 
8: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻘﺒﻞ ﺍﻟﻮﺍﺩﻋﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ

ﻓﻲ ﺳﺆﺍﻝ ﻋﻦ # ﺟﻤﺎﻋﺔ _ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ :
” ﻭﺩﻋﻮﺗُﻬﻢ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ
ﺃﺑﻲ ﺟﻬﻞ ﻣﺎ ﺃﻧﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ “

ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴﺐ ﺹ ٦٨

8 : அல்லாமா முக்பில் இப்னுல் வாதிஈ ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் :

“அபூ ஜஹ்லின் காலத்தில் இவர்களது அழைப்புப் பணி இருந்திருந்தால் அவன் இவர்களை மறுக்கமாட்டான்”
( துஹ்பதுல் முஜீப் : 68 )

 

 

 
9: ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ :

” ﻭﻧﺼﻴﺤﺘﻲ ﻟﻠﻌﻮﺍﻡ ﻭﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ : ﺃﻟَّﺎ ﻳﺼﺤﺒﻮﻫﻢ “

ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ ﺱ١٠٦

9: அல்லாமா ஸாலிஹ் அல் பௌஸான் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் :

“பொதுமக்களுக்கும் ஏனையோருக்கும் எனது உபதேசம் என்னவெனில் அவர்களுடன் சேராமல் இருப்பதாகும்.”
( அல் அஜ்விபதுல் முபீதா : பக் 106)
10: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺣﻤﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﻳﺠﺮﻱ :

ﻓﻠﻴﺤﺬﺭ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺻﺢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ

ﻳﻨﻜﺮﻭﻥ ﻋﻠﻮ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ ﻭﻳﺰﻋﻤﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ٤٤

 

 

 

10: அல்லாமா ஹமூத் அத் துவைஜிரீ ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் :

“அல்லாஹ்வின் படைப்பினங்களை விட்டும் அவன் உயர்வானவன் என்பதை மறுக்கக்கூடிய, மற்றும் அவன் அனைத்து இடங்களிலும் இருக்கின்றான் என்று எண்ணும் தப்லீக் ஜமாஅத்தினரோடு இணைவதிலிருந்து தனக்கு உண்மையாக உபதேசிக்கும் ஒரு முஃமின் தவிர்ந்து கொள்ளட்டும் (எச்சரிக்கையாக இருக்கட்டும்).”
( அல் கௌலுல் பலீக் : 44 )
11: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ :

” ﺃﻧﺎ ﺷﺎﻫﺪﺕ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﺯﻫﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﻓﻲ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻭﻧﻔﻮﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻫﺎ “

ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ ﺹ ٢٣٤

11: அல்லாமா ஸாலிஹ் அல் பௌஸான் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:

“தப்லீக் ஜமாஅத்தினர் ஓரிறைக் கொள்கையில் துறவறத்தைக் கடைப்பிடிப்பவர்கள், அத்தோடு அவர்கள் ஓரிறைக் கொள்கை பற்றி பேசுவோரை விட்டும் விரண்டோடுபவர்கள், என்பவை நான் (அக்கூட்டத்தினரிடத்தில) சுயமாக கண்ட விடயங்களாகும்”
( அல் அஜ்விபதுல் முபீதா : 234)

தமிழாக்கம் :
அ(z)ஸ்ஹான் ஹனீபா 
27/04/2016

 

source: https://www.facebook.com/unmaiyin.kural/posts/1749940558571468

4 comments

  1. இதுல உயிரோட இருக்கிற அவ்வளவு உலமாக்களையும் நிஸாமுத்தீன் மர்கஸுக்கு அனுப்பி ஸஅத் மௌலானாட ஒரு பயான்ல உட்காட வைச்சா போதுமாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Feeling hope… No Doubt…

  2. Will the publisher know those ulamas ( ? ) ……and who were them ? No body knows. How could you believe these comments were true.? Any proof….. Any article comes to you will you publish without analyzing. I guess the Puttalam today is trying to get publicity , aren’t you. All were their personal views .Please read those two comments , are enough to say… Alhamdu LILLAH.

  3. Personal views of someone’s are not common rules. Put in to everybody’s mind. What kind of scholars are they? who has given them such popularity like ulama or scholar as published in this article ? Money is behind of all critics. By the way, who is the father of this article ( name was not written ) ……….

    Dears, go on Allah’s path to study yourself, not to teach anybody. You can scan yourself where you are in Deen. Definitely you will find the difference once you go on , at least 3 days…All activities in Tableeq are according to The great Quran and sunnah. Insha Allah

Leave a Reply

Your email address will not be published.