விசா இன்றி இலங்கையர்கள் செல்லகூடிய நாடுகள் எவை..? பட்டியல் வெளியீடு – கால்வாசி நாடுகளில் ஆளையே தின்று விடும் காட்டுவாசிகள் வசிக்கிறார்கள்

· · 1053 Views

2018ஆம் ஆண்டிற்கான பலமான கடவுச்சீட்டு சுட்டெண் பட்டியல் அண்மையில் வெளியாகியிருந்தது. இந்த பட்டியலில் இலங்கை கடவுச்சீட்டிற்கு 88 வது இடம் கிடைத்திருந்தது.

 

 

இந்த நிலையில், இலங்கை கடவுசீட்டு வைத்திருப்பவர்கள் விசா இன்றி 38 நாடுகளுக்கு பயணிக்க முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

 

 

 

Bahamas

 

Barbados

 

Bolivia

 

Cambodia

 

Cape Verde

 

Comoros

 

Cote d’Ivoire (Ivory Coast)

 

Djibouti

 

Dominica

 

Ecuador

 

Gambia

 

Grenada

 

Guinea-Bissau

 

Indonesia

 

Kenya

 

Lesotho

 

Madagascar

 

Maldives

 

Mauritania

 

Mauritius

 

Mozambique

 

Nepa

 

Palau

 

Rwanda

 

Saint Kitts and Nevis

 

Samoa

 

Senegal

 

Seychelles

 

Singapore

 

St. Vincent and the Grenadines

 

Timor-Leste

 

Togo

 

Tuvalu

 

Uganda

 

Vanuatu

 

ஆகிய நாடுகளுக்கு பயணிக்க முடியும் என குறிப்பிடப்படுகின்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.