மழையிலும் அலை திரண்ட புத்தளம் ஒற்றுமைப் பெருநாள்..!! கோஷ்டிகள் இல்லையடி பாப்பா

· · 750 Views

(  முஸ்பிக், அஸ்மி )  
ஸாஹிரா தேசிய பாடசாலை மைதானத்தில் 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

கொத்பா ஆரம்பமாகி சிறிது நேரத்தில் மழை ஆரம்பமாகியது
( இஷாம் மரைக்கார் )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

போக்குவரத்து கடமையில் பஸரி காகா
( நாதில் அகமத் )

 பெரிய பள்ளியில் 
(  முஸ்பிக் )

 
 
 

 தில்லையடி பாடசாலையில் 
( எம்.ஏ.எம். அர்ஷக் )

 
 

 உடப்பில் 
கே. மகாதேவன் 

 
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.