புதிய பாதை : ” மாணவர் தலைவருக்கான தேர்தல் சாஹிராவில்..!!பரபரப்பான தேர்தலில் யார் Chief prefect..?

· · 981 Views

( ஸாஹிரா ஊடகக் கழகம் )

புத்தளம் ஸாஹிரா தேசிய கல்லூரியில் மாணவர் தலைவர்களை தெரிவு செய்வதற்கான வாக்கெடுப்பு நேற்று இடம் பெற்றது. சிரேஷ்ட மாணவர் தலைவர், கனிஷ்ட மாணவர் தலைவர் ஆகிய இருவரை தெரிவு செய்வதற்காக உயர்தர வகுப்பு மாணவர்கள் 174 பேர் இதற்காக வாக்களித்தனர்.

p16

சிரேஷ்ட மாணவர் தலைவருக்காக போட்டியிட்டோர்:   

இடமிருந்து வலமாக : எம். ஹஸ்மி 13 வணிகம், எம். நிப்லான்13 வணிகம் ,  எஸ்.எம்.எம். ஸாதக் 13 தொழில் நுட்பம், எம்.எச்.எம். ஸாஜித் 13 கலை, ஏ.எச். ஹனான் அஹ்மத் 13 கலை

கனிஷ்ட மாணவர் தலைவருக்காக போட்டியிட்டோர்:  

இடமிருந்து வலமாக : எம்.என்.எம். நஷ்ராக் 12 கலை, எம்.எம். முபாரிஸ் 12 கலை, ஏ.பீ. பர்ராஜ் 12 வணிகம், எம்.ஏ.எம். ரியாஸத் 12 தொழில் நுட்பம்

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
நன்றி : புத்தெழில் 

Leave a Reply

Your email address will not be published.