கஸீதா ஓதல் தேசியப் போட்டியில் சமீரகம முஸ்லிம் வித்தியாலயம் முதலிடம்..!! கடையாமோட்டை ஏரியா முன்னேறுகிறது

· · 345 Views

2017 ஆம் ஆண்டிற்கான தேசிய மீலாத் போட்டியில் சமீரகம முஸ்லிம் வித்தியாலயம்   ஆரம்ப பிரிவு ஆண்கள்  பிரிவில் ( கலாச்சார நிகழ்ச்சி ) கஸீதா போட்டியில் முதலிடத்தைப் பெற்றுள்ள்ளது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.