உலகின் எட்டாவது பெரிய ராணுவத்தின் அதிபதி துருக்கி அர்துகானின் ரோஹிங்கியா பற்றிய வெட்டிப் பேச்சு !!

· · 2882 Views

 

 

 

 

2017 Military Strength Ranking

The complete Global Firepower list for 2017 puts the military powers of the world into full perspective.

 

 

1
National FLag

 United States
  PwrIndx: 0.0857, GFP Affiliations: North America; NATO; A pacific

2
National FLag

  Russia
  PwrIndx: 0.0929, GFP Affiliations: A pacific; Eastern Euro; Asia

3
National FLag

  China
  PwrIndx: 0.0945, GFP Affiliations: Apacific; Asia

4
National FLag

  India
  PwrIndx: 0.1593, GFP Affiliations: Apacific; Asia

5
National FLag

  France
  PwrIndx: 0.1914, GFP Affiliations: Europe; NATO; European Union

6
National FLag

  United Kingdom
  PwrIndx: 0.2131, GFP Affiliations: Europe; NATO; European Union

7
National FLag

  Japan
  PwrIndx: 0.2137, GFP Affiliations: Apacific; Asia

8
National FLag

  Turkey
  PwrIndx: 0.2491, GFP Affiliations: Middle East; NATO; Balkan; Asia

9
National FLag

  Germany
  PwrIndx: 0.2609, GFP Affiliations: Europe; NATO; European Union

10
National FLag

  Egypt
  PwrIndx: 0.2676, GFP Affiliations: Africa; Middle East

11
National FLag

  Italy
  PwrIndx: 0.2694, GFP Affiliations: Europe; NATO; European Union

12
National FLag

  South Korea
  PwrIndx: 0.2741, GFP Affiliations: Apacific; Asia

13
National FLag

  Pakistan
  PwrIndx: 0.3287, GFP Affiliations: Apacific; Asia

14
National FLag

  Indonesia
  PwrIndx: 0.3347, GFP Affiliations: Apacific; Southeast; Asia

15
National FLag

  Israel
  PwrIndx: 0.3476, GFP Affiliations: Middle East; Asia

16
National FLag

  Vietnam
  PwrIndx: 0.3587, GFP Affiliations: Apacific; Southeast; Asia

17
National FLag

  Brazil
  PwrIndx: 0.3654, GFP Affiliations: South America; Latin America

18
National FLag

  Taiwan
  PwrIndx: 0.3765, GFP Affiliations: Asia

19
National FLag

  Poland
  PwrIndx: 0.3831, GFP Affiliations: Europe; NATO; European Union; EasternEuro

20
National FLag

  Thailand
  PwrIndx: 0.3892, GFP Affiliations: Apacific; Southeast; Asia

21
National FLag

  Iran
  PwrIndx: 0.3933, GFP Affiliations: Middle East; Asia

22
National FLag

  Australia
  PwrIndx: 0.4072, GFP Affiliations: Apacific

23
National FLag

  North Korea
  PwrIndx: 0.4218, GFP Affiliations: Apacific; Asia

24
National FLag

  Saudi Arabia
  PwrIndx: 0.4302, GFP Affiliations: Middle East; Asia

25
National FLag

  Algeria
  PwrIndx: 0.4366, GFP Affiliations: Africa

26
National FLag

  Canada
  PwrIndx: 0.4381, GFP Affiliations: North America; NATO; Apacific

27
National FLag

  Spain
  PwrIndx: 0.4806, GFP Affiliations: Europe; NATO; European Union

28
National FLag

  Greece
  PwrIndx: 0.4981, GFP Affiliations: Europe; NATO; European Union; Balkan

29
National FLag

  Sweden
  PwrIndx: 0.5641, GFP Affiliations: Scandanavia; European Union

30
National FLag

  Ukraine
  PwrIndx: 0.5664, GFP Affiliations: Europe; EasternEuro

31
National FLag

  Myanmar
  PwrIndx: 0.5991, GFP Affiliations: Apacific; Southeast; Asia

32
National FLag

  Czech Republic
  PwrIndx: 0.6161, GFP Affiliations: Europe; NATO; European Union; EasternEuro

33
National FLag

  Malaysia
  PwrIndx: 0.6423, GFP Affiliations: Apacific; Southeast; Asia

34
National FLag

  Mexico
  PwrIndx: 0.6601, GFP Affiliations: North America; Latin America

35
National FLag

  Argentina
  PwrIndx: 0.6847, GFP Affiliations: South America; Latin America

36
National FLag

  Norway
  PwrIndx: 0.6974, GFP Affiliations: Scandanavia; NATO

37
National FLag

  Switzerland
  PwrIndx: 0.7098, GFP Affiliations: Europe

38
National FLag

  Netherlands
  PwrIndx: 0.7119, GFP Affiliations: Europe; NATO; European Union

39
National FLag

  Peru
  PwrIndx: 0.7163, GFP Affiliations: South America; Apacific; Latin America

40
National FLag

  Colombia
  PwrIndx: 0.7281, GFP Affiliations: South America; Latin America

41
National FLag

  Ethiopia
  PwrIndx: 0.7443, GFP Affiliations: Africa

42
National FLag

  Romania
  PwrIndx: 0.7473, GFP Affiliations: Europe; NATO; European Union; EasternEuro; Balkan

43
National FLag

  Nigeria
  PwrIndx: 0.7511, GFP Affiliations: Africa

44
National FLag

  Syria
  PwrIndx: 0.7603, GFP Affiliations: Middle East; Asia

45
National FLag

  Venezuela
  PwrIndx: 0.7641, GFP Affiliations: South America; Latin America

46
National FLag

  South Africa
  PwrIndx: 0.7864, GFP Affiliations: Africa

47
National FLag

  Chile
  PwrIndx: 0.7985, GFP Affiliations: South America; Latin America; Apacific

48
National FLag

  Uzbekistan
  PwrIndx: 0.8044, GFP Affiliations: Asia

49
National FLag

  Belarus
  PwrIndx: 0.8109, GFP Affiliations: Europe; EasternEuro

50
National FLag

  Philippines
  PwrIndx: 0.8367, GFP Affiliations: Apacific; Southeast; Asia

51
National FLag

  Angola
  PwrIndx: 0.8428, GFP Affiliations: Africa

52
National FLag

  Denmark
  PwrIndx: 0.8494, GFP Affiliations: Scandanavia; Europe; NATO; European Union

53
National FLag

  Austria
  PwrIndx: 0.8641, GFP Affiliations: Europe; European Union

54
National FLag

  Morocco
  PwrIndx: 0.8702, GFP Affiliations: Africa

55
National FLag

  Kazakhstan
  PwrIndx: 0.8811, GFP Affiliations: Asia

56
National FLag

  Finland
  PwrIndx: 0.8836, GFP Affiliations: Scandanavia; European Union

57
National FLag

  Bangladesh
  PwrIndx: 0.8855, GFP Affiliations: Apacific; Asia

58
National FLag

  Azerbaijan
  PwrIndx: 0.8875, GFP Affiliations: Asia

59
National FLag

  Iraq
  PwrIndx: 0.8961, GFP Affiliations: Middle East; Asia

60
National FLag

  United Arab Emirates
  PwrIndx: 0.9087, GFP Affiliations: Middle East; Asia

61
National FLag

  Bolivia
  PwrIndx: 0.9397, GFP Affiliations: South America; Latin America

62
National FLag

  Portugal
  PwrIndx: 0.9437, GFP Affiliations: Europe; NATO; European Union

63
National FLag

  Hungary
  PwrIndx: 0.9536, GFP Affiliations: Europe; NATO; European Union; EasternEuro

64
National FLag

  Yemen
  PwrIndx: 0.9914, GFP Affiliations: Middle East; Asia

65
National FLag

  Singapore
  PwrIndx: 1.0171, GFP Affiliations: Apacific; Southeast; Asia

66
National FLag

  Belgium
  PwrIndx: 1.0281, GFP Affiliations: Europe; NATO; European Union

67
National FLag

  Bulgaria
  PwrIndx: 1.0486, GFP Affiliations: Europe; NATO; European Union; EasternEuro; Balkan

68
National FLag

  Croatia
  PwrIndx: 1.0731, GFP Affiliations: Europe; NATO; European Union; Balkan

69
National FLag

  Afghanistan
  PwrIndx: 1.0751, GFP Affiliations: Asia

70
National FLag

  Ecuador
  PwrIndx: 1.1141, GFP Affiliations: South America; Latin America

71
National FLag

  Sudan
  PwrIndx: 1.1777, GFP Affiliations: Africa

72
National FLag

  Jordan
  PwrIndx: 1.2024, GFP Affiliations: Middle East; Asia

73
National FLag

  Libya
  PwrIndx: 1.2096, GFP Affiliations: Africa

74
National FLag

  Slovakia
  PwrIndx: 1.3204, GFP Affiliations: Europe; NATO; European Union; EasternEuro

75
National FLag

  Cuba
  PwrIndx: 1.3209, GFP Affiliations: Latin America

76
National FLag

  Democratic Republic of the Congo
  PwrIndx: 1.3442, GFP Affiliations: Africa

77
National FLag

  Kenya
  PwrIndx: 1.3739, GFP Affiliations: Africa

78
National FLag

  Tunisia
  PwrIndx: 1.3782, GFP Affiliations: Africa

79
National FLag

  Oman
  PwrIndx: 1.4144, GFP Affiliations: Middle East; Asia

80
National FLag

  Kuwait
  PwrIndx: 1.4317, GFP Affiliations: Middle East; Asia

81
National FLag

  Zimbabwe
  PwrIndx: 1.5119, GFP Affiliations: Africa

82
National FLag

  Georgia
  PwrIndx: 1.5333, GFP Affiliations: Asia

83
National FLag

  Serbia
  PwrIndx: 1.5591, GFP Affiliations: Europe; Balkan

84
National FLag

  Sri Lanka
  PwrIndx: 1.6268, GFP Affiliations: Apacific; Asia

85
National FLag

  Zambia
  PwrIndx: 1.6364, GFP Affiliations: Africa

86
National FLag

  Turkmenistan
  PwrIndx: 1.6508, GFP Affiliations: Asia

87
National FLag

  Mongolia
  PwrIndx: 1.7631, GFP Affiliations: Apacific; Asia

88
National FLag

  Chad
  PwrIndx: 1.7897, GFP Affiliations: Africa

89
National FLag

  Cambodia
  PwrIndx: 1.8404, GFP Affiliations: Apacific; Southeast; Asia

90
National FLag

  Albania
  PwrIndx: 1.8465, GFP Affiliations: Europe; NATO; Balkan

91
National FLag

  Qatar
  PwrIndx: 1.8493, GFP Affiliations: Middle East; Asia

92
National FLag

  Uganda
  PwrIndx: 1.8679, GFP Affiliations: Africa

93
National FLag

  Armenia
  PwrIndx: 1.9141, GFP Affiliations: Asia

94
National FLag

  Bahrain
  PwrIndx: 1.9143, GFP Affiliations: Middle East; Asia

95
National FLag

  Lithuania
  PwrIndx: 1.9381, GFP Affiliations: Europe; NATO; European Union

96
National FLag

  Tanzania
  PwrIndx: 1.9429, GFP Affiliations: Africa

97
National FLag

  Nepal
  PwrIndx: 1.9841, GFP Affiliations: Apacific; Asia

98
National FLag

  Lebanon
  PwrIndx: 1.9935, GFP Affiliations: Middle East; Asia

99
National FLag

  South Sudan
  PwrIndx: 1.9941, GFP Affiliations: Africa

100
National FLag

  Guatemala
  PwrIndx: 2.0312, GFP Affiliations: South America; Latin America; Central America

101
National FLag

  Ghana
  PwrIndx: 2.0612, GFP Affiliations: Africa

102
National FLag

  New Zealand
  PwrIndx: 2.0991, GFP Affiliations: Apacific

103
National FLag

  Latvia
  PwrIndx: 2.1922, GFP Affiliations: Europe; NATO; European Union

104
National FLag

  Uruguay
  PwrIndx: 2.2102, GFP Affiliations: South America; Latin America

105
National FLag

  Paraguay
  PwrIndx: 2.2222, GFP Affiliations: South America; Latin America

106
National FLag

  Honduras
  PwrIndx: 2.2581, GFP Affiliations: Central America; Latin America

107
National FLag

  Botswana
  PwrIndx: 2.2647, GFP Affiliations: Africa

108
National FLag

  Kyrgyzstan
  PwrIndx: 2.2661, GFP Affiliations: Asia

109
National FLag

  Mozambique
  PwrIndx: 2.2716, GFP Affiliations: Africa

110
National FLag

  Estonia
  PwrIndx: 2.3326, GFP Affiliations: Europe; NATO; European Union

111
National FLag

  Cameroon
  PwrIndx: 2.3447, GFP Affiliations: Africa

112
National FLag

  Tajikistan
  PwrIndx: 2.3612, GFP Affiliations: Asia

113
National FLag

  Slovenia
  PwrIndx: 2.3869, GFP Affiliations: Europe; NATO; European Union; Balkan

114
National FLag

  Niger
  PwrIndx: 2.4442, GFP Affiliations: Africa

115
National FLag

  Nicaragua
  PwrIndx: 2.4615, GFP Affiliations: Central America; Latin America

116
National FLag

  Ivory Coast
  PwrIndx: 2.4635, GFP Affiliations: Africa

117
National FLag

  Mali
  PwrIndx: 2.5971, GFP Affiliations: Africa

118
National FLag

  Republic of the Congo
  PwrIndx: 2.7773, GFP Affiliations: Africa

119
National FLag

  Madagascar
  PwrIndx: 2.7895, GFP Affiliations: Africa

120
National FLag

  Gabon
  PwrIndx: 2.8176, GFP Affiliations: Africa

121
National FLag

  Bosnia and Herzegovina
  PwrIndx: 3.0294, GFP Affiliations: Europe; Balkan

122
National FLag

  Macedonia
  PwrIndx: 3.0503, GFP Affiliations: Europe; Balkan

123
National FLag

  Dominican Republic
  PwrIndx: 3.0511, GFP Affiliations: Latin America

124
National FLag

  Laos
  PwrIndx: 3.0608, GFP Affiliations: Apacific; Southeast; Asia

125
National FLag

  El Salvador
  PwrIndx: 3.1168, GFP Affiliations: Central America; Latin America

126
National FLag

  Panama
  PwrIndx: 3.2583, GFP Affiliations: Central America; Latin America

127
National FLag

  Namibia
  PwrIndx: 3.2898, GFP Affiliations: Africa

128
National FLag

  Somalia
  PwrIndx: 3.6761, GFP Affiliations: Africa

129
National FLag

  Central African Republic
  PwrIndx: 3.8788, GFP Affiliations: Africa

130
National FLag

  Mauritania
  PwrIndx: 4.2664, GFP Affiliations: Africa

131
National FLag

  Sierra Leone
  PwrIndx: 4.3701, GFP Affiliations: Africa

132
National FLag

  Suriname
  PwrIndx: 5.0495, GFP Affiliations: South America

133
National FLag

  Bhutan
  PwrIndx: 6.9805, GFP Affiliations: Asia

 

 

மியன்மாரின் வலிதரும் காட்சிகள் மனிதகுல மனங்களை நிலைகுலையச்செய்கின்றன. அனைவரும் அமைதியான போதிலும் அனைவரும் விமர்சிக்கின்ற போதிலும் நாம் அராகானில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான அரசியலைப் பற்றி பேசுவோம், விவாதிப்போம் , விமர்சிப்போம்.

 

 

 

அராகானில் இடம்பெறுவதை முழு உலகுக்கும் நாம் விளக்கிச்சொல்வோம்.

 

 

 

மியன்மாரில் ஷுஹதாக்கலான எங்கள் முன்னோர்கள் இருப்பதை அறியாதவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அந்தப் பிராந்தியத்துடன் எமக்கு வரலாற்றுத் தொடர்புண்டு. அது எமது பரந்த மனங்களின் பூகோளப் பரப்பின் பாலானது.

 

 

 

 

மியன்மார் முஸ்லிம்கள் எல்லாக் கதவுகளையும் தட்டிப் பார்த்துவிட்டார்கள். எனினும் அவர்கள் மீதான படுகொலைகள் இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றன.

 

 

 

அராகானிலுள்ள எமது முஸ்லிம் சகோதரர்களுடான எமது உறவு பலமானதும் வரலாற்று ரீதியானதுமாகும். அவர்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இரண்டாம் சுல்தான் அப்துல் ஹமீதுக்கு உதவியுள்ளனர்.

 

 

 

 

அவர்கள் ரயில் பாதைகளை அமைப்பதற்காக வேண்டி செல்வங்களை ஒன்று சேர்த்து சுல்தான் இரண்டாம் அப்துல் ஹமீதுக்கு அனுப்பினார்கள்.

 

 

 
அவர்கள் வரலாற்றில் எமது படைக்கு உதவியுள்ளார்கள். எமக்காக எச்சரிக்கை நிலைமையை பிரகடனப்படுத்தினார்கள். தம் உயிர்களை அர்ப்பணித்தார்கள்.

 

 

 

 
அவர்கள் உஸ்மானிய தேசத்தின் புவியியல் விடுதலையில் பங்குகொண்டவர்கள். அவர்களுக்கு நாம் கடன்பட்டுள்ளோம். அவர்களை நாம் தனிமையில் விட்டுவிட மாட்டோம்.

 

 

 

அவர்கள் எமது படைகளுடன் பக்கபலமாக நின்று அட்ரினா நகரை விடுவிப்பதில் பங்காற்றியவர்கள்.

 

 

 

ஏனைய நாடுகளைப் போல அவர்கள் விடயத்தில் நாம் நடக்க மாட்டோம் என்பதை எல்லோரும் அறிந்து கொள்ளட்டும். அவர்களுக்கு நாம் முதுகைக் காண்பிக்க மாட்டோம்.

 

 

 

அராகானில் அந்த சிறுபான்மைக் கெதிராக நடக்கும் படுகொலைகளை பார்த்துவிட்டு அதற்கெதிராக எதுவும் செய்யாமல் மௌனியாக இருப்பவர்கள் அதில் பங்காளிகளே ஆவர்.

 

 

 

Image result for erdogan rohingyaஅராகான் முஸ்லிம்கள் விவகாரத்துக்காக வேண்டி நான் இஸ்லாமிய ஒத்துழைப்பு கவுன்சில் நாடுகளுடன் தொடர்பு கொண்டு பேசினேன்.

 

 

எமது அராகான் மாகாண முஸ்லிம் சகோதரர்களுக்கு எதிராக எடுக்கப்படும் எல்லா நடவடிக்கைகளையும் நாம் கடுமையாக நிராகரிக்கின்றோம்.

 

 

 

 

நாம் அநீதியிழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவுவதற்காக வேண்டியே எம்மால் முடிந்தளவு செயல்படுவோம். அல்லாஹ்வை அன்றி அனைத்தையும் மிகைத்தவன் யாருமில்லை.

– பைரூஸ் மாஹாத் –

NOTE: அர்துகானின் முயற்சியால் மியன்மாரில் உள்ள ரோஹிங்கிய சிறுபான்மை முஸ்லிம்களுக்கான முழுமையான தீர்வு குறித்து ஆராய்வதற்கான ஓர் சர்வதேச உச்சிமாநாடு நடைபெறவுள்ளது. இந்த விடயம் ஐ நா பொதுச்சபையின் நிகழ்ச்சி நிரலுக்குள் உள்வாங்கப் பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.