” அனைத்து குண்டுகளுக்கும் தந்தை ” என்றழைக்கப்படும் மாபெரும் F.O.A.B. குண்டை 2007 ல் பரீட்சித்ததாக ரஷ்ய அறிவிப்பு !! உம்மா குண்டை விட வாப்பா குண்டு 4 மடங்கு சக்தி வாய்ந்ததாம்

· · 330 Views

” அனைத்து குண்டுகளுக்கும்தந்தை ”  என்றழைக்கப்படும் மாபெரும்F.O.A.B. குண்டை தன் நாடு  2007 ம் ஆண்டில் பரீட்சித்தாக  ரஷ்யா அறிவிப்பு.

இந்த குண்டானது அமெரிக்காவின் ” ” அனைத்து குண்டுகளுக்கும் தாய்” என்றழைக்கப்படும் மாபெரும் M.O.A.B. குண்டை விட  நான்கு மடங்கு சக்தி வாய்ந்தது எனவும் அந்நாடு   அறிவித்துள்ளது.

The US just dropped a 21,600-pound conventional bomb called the Massive Ordinance Air Blast AKA the “Mother of All Bombs” (MOAB) in Afghanistan, but Russia has a bigger one.

BBzOH4n

The “Father of All Bombs,” (FOAB) is four times bigger than the MOAB. It’s a thermobaric bomb with a destruction radius of nearly 1,000 feet and a blast yield of nearly 44 tons of TNT.

Thermobaric weapons differ from conventional bombs in that they combine with atmospheric oxygen to greatly extend the blast radius.

Developed in 2007, the FOAB explodes in midair, igniting a fuel-air mixture. It vaporizing targets and collapses structures, producing blasts and aftershocks as powerful as a small nuclear blast but without the same radioactive fallout.

Leave a Reply

Your email address will not be published.